Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNE PRZEDSZKOLE      Dwujęzyczność.
 
 
 
 
 

 
 

Koncepcja nauczania dwujęzycznegoZDOLNOŚĆ DO NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA - PODSTAWA KONCEPCJI NAUCZANIA DWUJĘZYCZNEGO

 Niemowlęta i dzieci do ok. 7 roku życia są geniuszami w nauce języków. Potem następuje systematyczny spadek zdolności nauki języków, wciąż jednak zdolność uczenia się języków jest wysoka w nauczaniu wczesnoszkolnym. Nigdy potem człowiek nie ma takiej łatwości uczenia się języków obcych.

 Dzieci są obywatelami świata. Potrafią odróżniać wszystkie dźwięki dowolnego języka, niezależnie od kraju, w którym jesteśmy i w jakim języku mówimy.

 Warunkiem szybkiej nauki języka u małych dzieci jest stały, intensywny kontakt z językiem.DZIECI I NAUKA JĘZYKA OBCEGO -   INFORMACJE  PODSTAWOWE Źródło: http://www.ted.com/talks/patricia_kuhl_the_linguistic_genius_of_babies.html

Oś pionowa: ZDOLNOŚĆ DO NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA (Language Score) 

Ośpozioma: WIEK (Age of Acquisition of New Language)

DWUJĘZYCZNOŚĆ i CLIL - ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE 

Warunkiem szybkiej nauki drugiego języka jest stały, intensywny kontakt z tym językiem, który umożliwia naukę języka obcego na zasadach zbliżonych do nauki języka ojczystego. Jest to możliwe dzięki wielokrotnie sprawdzonej na świecie metodzie o nazwie CLIL (Content and Language Integrated Learning – zintegrowane nauczanie przedmiotowo językowe), której podstawą jest metoda częściowej imersji (zanurzenia) w języku obcym, zwana też metodą nauczania dwujęzycznego. Metody te cieszą się szybko rosnącą popularnością w przedszkolach i szkołach prywatnych i są elementarnym składnikiem interdyscyplinarnego nauczania. 

Nauczanie dwujęzyczne – CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CILI  wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. 


Jakie są cele nauczania dwujęzycznego w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym?

 Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolu i szkole podstawowej.
 Zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
 Osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego.
  Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w gimnazjum i szkołach  ponadgimnazjalnych, a dalszej perspektywie studiów w Polsce i za granicą.
  Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny oraz jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Jak zrealizujemy nauczanie dwujęzyczne?

  Oferujemy codzienne nauczanie w dwóch językach,
 Poznamy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych,
 Wprowadzamy aktywizujące metody nauczania,
 Zorganizujemy przedstawienia w języku angielskim.

Dlaczego dwujęzycznie?

Poprzez nauczanie dwujęzyczne uczniowie zostają niejako „zanurzeni” w języku obcym. Cały pobyt w szkole staje się dla nich lekcją komunikacyjną. Ellen Białystok profesor neurobiologii z University of York w Toronto, która prowadzi badania nad wielojęzycznością od niemal 40 lat, twierdzi, że w przypadku małych dzieci nauka dwóch języków naraz jest równie łatwa,  jak jednego. Dzieci, które od wczesnego dzieciństwa stykają się z różnymi językami nie traktują ich jako „obcych” lecz jako naturalny sposób komunikowania się. Dzięki temu, w późniejszym okresie, nie mają one barier w posługiwaniu  się językiem obcym. Co więcej, zdaniem prof. Białystok, konieczność ciągłego wyboru pomiędzy dwoma systemami  lingwistycznymi powoduje,  osoby dwujęzyczne mają bardziej wyćwiczony płat czołowy mózgu i sprawniej niż inni radzą sobie w sytuacjach, kiedy muszą  szybko wybierać pomiędzy sprzecznymi informacjami  reagują szybciej i precyzyjniej. Znajomość dwóch języków pomaga też  w nauce kolejnego.


Wychowanie i nauczanie dwujęzyczne czyli immersja językowa (dwujęzyczność) w przedszkolu

Definicja pojęcia:

  • Immersja całkowita (early total immersion)
  • Immersja częściowa (early partial immersion)

WYJAŚNIENIE

Immersja, czyli „zanurzenie” w języku angielskim polega na osłuchaniu się z naturalnymi, autentycznymi wypowiedziami w konkretnych, zrozumiałych dla dziecka sytuacjach z codziennego życia przedszkolaka. Podobnie  jak w przypadku nauki mowy ojczystej, dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, zaczyna go rozumieć, a dopiero po jakimś czasie, gdy jest do tego gotowe – samodzielnie używać. 

W przedszkolu NOVUM realizujemy program immersji częściowej, czyli najlepszy możliwy program nauczania języka poza krajem anglojęzycznym. Immersja całkowita możliwa jest tylko w krajach, w których język uczony jest językiem narodowym danego kraju (np. angielski w Wielkiej Brytanii).Jeżeli język uczony nie jest językiem narodowym (np. angielski w Polsce) stosujemy właśnie immersję częściową, która polega na tym, że język angielski towarzyszy dzieciom przez co najmniej 50% czasu spędzanego w przedszkolu.

PRZEBIEG:

Pierwszy etapu edukacji dwujęzycznej to  intensywne osłuchiwanie się z językiem angielskim i tzw „ silent period”, czyli okres ciszy. W dalszej nauce dzieci nadal będą intensywnie słuchały, a na kolejnym etapie zaczną powoli mówić: na początku pojedyncze słówka, potem całe zdania – tak, jak to się dzieje w wypadku języka ojczystego. Ten moment jest bardzo indywidualny – nieliczne dzieci próbują mówić niemal od samego początku (często najpierw raczej do siebie, potem do innych), zdecydowanej większości zajmuje to jednak znacznie więcej czasu, ale z pewnością taki moment nadchodzi. Warunkiem jest stały, intensywny kontakt z językiem, który zapewnia edukacja dwujęzyczna.


Podstawowe metody pracy w dwujęzycznym nauczaniu

  1. TPR (Total Physical Response), czyli metoda reagowania cały ciałem. Inaczej: nauka przez ruch, dotosowana do naturalnych zachowań dzieci,
  2. CLIL  (Content and Language Integrated Learning), czyli Zintegrowane kształcenie przedmiotowo językowe -  jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język,
  3. Critical thinking, czyli zadania zmuszające do myślenia i szukania własnych rozwiązań,
  4. Metoda komunikacyjna, czyli język jako narzędzie komunikacji, służącej określonym, praktycznym celom,
  5. Value, czyli rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych, np. przepraszanie, proszenie o pomoc, dziękowanie itp,
  6. Nauka języka obcego oparta na naturalnej formie nauki języka ojczystego, czyli poszczególne umiejętności rozwijane w następującej kolejności:słuchanie (listening), a póżniej elementy mówienia (speaking).Zapraszamy do lektury artykułu na temat nauczania dwujęzycznego autorstwa Małgorzaty Falkiewicz-Szult "Immercja, czyli zanurzenie w języku obcym. Model organizacyjny do adaptacji bilingualnego kształcenia w przedszkolu".immersja_czyli_zanurzenie_w_jezyku_obcym.pdf
 


 
 
 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl