Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      Świetlica      Program świetlicy
 
 
 
 
 

 
 
 

Program realizowany w Świetlicy
PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

Program przeznaczony jest do pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej, do realizacji na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej. Podstawowym założeniem programu jest ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen


Charakter programu:

 • podmiotowy – zarówno nauczyciel prowadzący zajęcia, jak i uczniowie w nich uczestniczący mają prawo do swobody uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, 
 • czynnościowy – program nastawiony jest na wyzwalanie działań przede wszystkim ucznia, uczeń nabywa i poszerza swoją wiedzę, 
 • funkcjonalny – realizacja nastawiona jest na utrwalanie i porządkowanie wiadomości oraz na umiejętność prezentowania swojej wiedzy, 
 • spiralny – jest kontynuacją treści kształcenia i nawiązuje do wiadomości i umiejętności nabytych wcześniej. 

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
 • Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci. 
 • Przygotowanie dziecka do samodzielności. 
 • Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystywania
 • Propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych. 
 • Wpajanie szacunku dla tradycji, historii narodowej oraz symboli narodowych
 • Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
 • Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej
 • Kształtowanie właściwej postawy etyczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, uczciwość, zdyscyplinowanie. 
 • Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej. 
 • Organizowanie zespołowej nauki. 
 • Utrwalanie wiadomości szkolnych
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci. 
 • Przygotowanie do właściwego spędzania czasu wolnego
 • Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu. 
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku. 
 • Dbałość o dobre imię i honor szkoły
 • Budzenie szacunku dla tradycji i symboli narodowych. 
 • Budzenie szacunku dla dobra wspólnego, poszanowanie cudzej własności i pracy
 • Kształcenie umiejętności właściwego i bezpiecznego korzystania z dóbr przyrody, wyrabianie odpowiedzialności za jej stan
 

 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl