Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole


   AKTUALNOŚCI - INFORMACJE      DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA      Wychowanie DWUJĘZYCZNE w Szkole
 
 
 
 
 

 
 

Wychowanie DWUJĘZYCZNE w Szkole

Informacje dla RodzicówNauczanie dwujęzyczne cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem nauczycieli, rodziców i uczniów. Dotychczas, sprawdziło się jako metoda przynosząca bardzo dobre i trwałe efekty. Język obcy staje się narzędziem zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w praktyce, a to z kolei, jest gwarancją skutecznej edukacji. Tak dzieje się też w naszej szkole. 

Uczniowie NOVUM już od pierwszych klas szkoły podstawowej uczą się w systemie dwujęzycznym. Dwujęzyczność pomaga im:

 likwidować bariery w posługiwaniu się językiem angielskim poza lekcjami tego języka,

 swobodnie i naturalnie posługiwać się językiem angielskim w różnych sytuacjach,
  przygotować i naturalnie posługiwać się językiem angielskim w różnych sytuacjach,
 ułatwić korzystanie ze słowników, encyklopedii, programów komputerowych i materiałów w oryginalnej, angielskiej wersji językowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dzięki temu, że na lekcjach pojawiają się równocześnie dwa języki: polski i angielski, nasi uczniowie łatwiej przełamują barierę językową i szybciej przyswajają nowe treści. Dzieci utrwalają sobie wiedzę z innych lekcji i na jej bazie poznają słownictwo z języka angielskiego związane z aktualnie omawianymi zagadnieniami.

Podczas I etapu edukacyjnego (edukacja wczesnoszkolna) doskonalimy umiejętność komunikowania się w języku obcym, posługując się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Realizujemy wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim, przygotowując uczniów do nauczania przedmiotowego metodą dwujęzyczności. Podczas zajęć językowych wprowadzamy zagadnienia z gramatyki, wdrażamy do nauki czytania i pisania w języku obcym.

Język angielski jest używany w klasach 0-3 naszej szkoły w różnych sytuacjach komunikacyjnych. W sytuacjach codziennych, powtarzalnych, którym towarzyszą rutynowe wyrażenia językowe: powitanie, pożegnanie, spożywanie posiłków, sprzątanie zabawek, wyjścia na spacery, objaśnianie zasad obowiązujących w szkole, zakazów i nakazów oraz w sytuacjach dydaktycznych, gdy dzieci zdobywają nowe umiejętności pozajęzykowe, na przykład:

 zajęcia tematyczne dotyczące zagadnień:

  • przyrodniczych: pogoda, pory roku, rośliny, zwierzęta, 
  • społecznych: rodzina, codzienne prace domowe, spędzanie czasu wolnego, hobby, pierwsze zasady ruchu drogowego, tradycje i zwyczaje świąteczne,
  • matematycznych: poznawanie kształtów prostych figur geometrycznych, liczby 0-100, proste działania matematyczne,
 zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia taneczne,
  zajęcia plastyczne i muzyczne,
  inscenizacje teatralne i czytanie bajek po angielsku,
  praca na Europejskim Portfolio Językowym,
 wizualizacje bieżącego materiału dydaktycznego z języka angielskiego,
  popołudnia z bajkami lub filmami anglojęzycznymi,

 wykorzystanie elementów języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej.
 

II etap kształcenia (klasy IV – VIII) obejmuje rozwijanie kompetencji  językowych na poziomie komunikacyjnym, doskonalenie znajomości zagadnień gramatycznych, umiejętności czytania i pisania. Poszerzanie zasobu słownictwa ogólnego i specjalistycznego odbywa się poprzez nauczanie wybranych przedmiotów metodą dwujęzyczności oraz wprowadzenie zajęć z nauczycielem obcojęzycznym (native speakerem).


Dwujęzyczność naszej szkoły oznacza dla uczniów naukę zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim. Nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze rozszerzonym, co zapewnia opanowanie go w stopniu umożliwiającym samodzielną i swobodną komunikację. Taki system pracy:

 istotne zwiększa częstotliwość obcowania ucznia w szkole z językiem angielskim w mowie i piśmie,
 zakłada stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego w nauczaniu przedmiotowym,

 sprzyja coraz sprawniejszemu posługiwaniu się językiem specjalistycznym z zakresu wybranych zagadnień edukacyjnych.

Nauczanie dwujęzyczne nie oznacza nauczania w języku obcym. W szkołach dwujęzycznych na świecie lekcje obcojęzyczne stanowią zwykle ok. 30-50% czasu przewidzianego na naukę danego przedmiotu. Język obcy traktowany jest zawsze jako wartość dodatkowa takich zajęć, ustępując pierwszeństwa wymogom przedmiotu, co wynika z faktu, że uczniowie klas dwujęzycznych zobowiązani są zdawać obowiązkowe egzaminy końcowe w języku ojczystym.

Uczniowie wszystkich klas w ramach zajęć obowiązkowych przygotowywani są do Egzaminów Cambridge. W zależności od stopnia opanowania języka uczęszczają odpowiednio do grup:

 Starters (Pre – A1)
 Movers (A1)
 Flyers (A2)

 Pet (B1)


Czy dwujęzyczność nie sprawi, że moje dziecko nie pozna dobrze żadnego z języków? 

Nie. Pogląd naukowy mówiący o tym, że osoby dwujęzyczne mogą poznać języki tylko połowicznie, został odesłany do lamusa. Mózgu nie można traktować jak pudełko o określonej pojemności, w którym leżą upchane przedmioty. Ten model mózgu nie odpowiada jego właściwościom. Uczeni już dawno odkryli, że zachodzi transfer pomiędzy językami i nie ma ograniczonej przestrzeni dla jednego języka; ba, niemożliwe jest przecież określenie granic uczenia się człowieka w ogóle!

Czy moje dziecko po ukończeniu tej szkoły będzie dwujęzyczne?

To podstawowe pytanie, które zadają rodzice. Odpowiedź brzmi: tak lub nie. Będzie dwujęzyczne na pewno w okresie, gdy będzie chodziło do tej szkoły. Gdy ukończy szkołę – też, ale pod warunkiem, że jego dwujęzyczność nadal będzie utrzymywana poprzez stały czynny kontakt z drugim językiem. Jeśli kontakt ten nie będzie podtrzymywany, pojawi się zjawisko submersji,czyli dwujęzyczności zubażającej. Oznacza to, że język częściej używany będzie wchłaniał lub przesłaniał drugi język – aż do zatrzymania kompetencji językowych drugiego języka. Jeśli dziecko nie będzie go używało, po prostu wiele pojęć i zasad zapomni. Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, że dwujęzyczność to nie magiczna moc, dana raz na zawsze, lecz codzienna praktyka. Jeśli wychowanie dwujęzyczne będzie kontynuowane w dalszym procesie edukacyjnym, u progu dorosłości stanie młody człowiek, operujący językiem angielskim jak swoim własnym (lub prawie swoim własnym) – z perspektywami na wysokiego poziomu edukację i pracę.[2][2]W opracowaniu wykorzystano:

publikacje:

Rabiej A., Dwujęzyczność jako wyzwanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Materiał z II Konferencji Oświatowej dla Nauczycieli i Rodziców. Dublin 2012. http://www.dublin.msz.gov.pl/resource/19a56d49-137d-458c-b223-b32dd0503e47:JCR (dostęp: 25.06.2015)

Zurer Pearson B., Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców (i nie tylko). Media Rodzina 2013.

materiały ze stron internetowych:

Bilingual House - blog logopedki dwujęzycznej Anety Nott-Bower –http://bilingualhouse.com (dostęp: 25.06.2015)

Dwujęzyczność i dwukulturowość - blog dr językoznawstwa, logopedki i nauczycielki języka polskiego jako obcego Elżbiety Ławczys - http://dwujezycznosc.blogspot.com (dostęp: 25.06.2015)

Wszystko o dwujęzyczności – portal o wielojęzyczności - https://dwujezycznosc.wordpress.com (dostęp: 25.06.2015)

 

 

 
 
 
      

SZKOŁA-NOVUM Sp. z o.o.  Spółka wpisana do rejestru KRS pod numerem KRS: 0000586964 przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1251636842,   Regon: 363024640,   kapitał zakładowy 5.000,00 zł  

Telefon:   500-488-719   lub   22/760-22-92;       e-mail: sekretariat-novum@wp.pl